ขอเชิญส่งต้นฉบับเข้าประกวดโครงการ “นิทานจินตนาการเพื่อเด็กพิเศษ” ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

banner-website-ffc.jpg

ขอเชิญส่งต้นฉบับเข้าประกวดโครงการ “นิทานจินตนาการเพื่อเด็กพิเศษ”
จัดโดยมูลนิธิเด็ก, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล,
Brigham Young University และ Beyond the Spectrum
ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และมีการอบรม “การสร้างสรรค์หนังสือเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ” ฟรี

โครงการ “ประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ”
(รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม https://shorturl.asia/jQSqE )

กติกา
๑. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย ไม่จำกัดอายุ
๒. เนื้อหาเพื่อช่วยปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จัก เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษได้อย่างมีความสุข รวมทั้งช่วยส่งเสริมจินตนาการ สนุกสนาน ชวนอ่าน ให้แง่คิดและแฝงมุมมองที่น่าสนใจ
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
๔. เป็นงานประพันธ์ใหม่ ไม่แปล ไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงโครงเรื่องจากที่อื่นใด (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) และไม่เป็นเรื่องที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
๕. ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ และไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่น ๆ
๖. ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร ๑๔ พอยท์ (ใช้กระดาษเพียงด้านเดียว ไม่พิมพ์ด้านหลัง)

ขั้นตอนเข้าร่วมประกวด
๑.ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/…/1q7t6xqstfnsp7qXqVmA…/view…
๒.ส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัคร
๓.ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งมาที่
สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก เลขที่ ๙๕/๒๔ ซอยกระทุ่มล้ม ๑๘ (ซอยเกียรติร่วมมิตร) ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐ วงเล็บมุมซอง (ประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ)

ระยะเวลาในการส่งผลงาน
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 095-121-1678

*** หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มูลนิธิเด็ก

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง