จังหวัดน่านเร่งผลักดันกาแฟน่าน ตอบรับความต้องการตลาดกาแฟ นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความสุขสร้างสรรค์” เสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกาแฟน่าน

IMG_1852_0.jpg

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกาแฟน่าน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความสุขสร้างสรรค์” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกาแฟน่าน ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อย การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมกาแฟน่านสู่ตลาดสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกาแฟน่าน ในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ โดยส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูงและสุดท้ายเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุมคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการกาแฟน่านในการพัฒนากระบวนการผลิตกระบวนการบริหารจัดการสถานประกอบการ 2.เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟน่านให้สอดคล้องกับความต้องการการตลาดเป้าหมาย 3.เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการการตลาดกาแฟจังหวัดน่านให้มากขึ้น โดยจะทำการจัดฝึกสัมมนากัน 3 วัน ประกอบไปด้วย 1. การฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกาแฟ และการProcess กาแฟ 2. การฝึกเพิ่มทักษะการชงกาแฟ หรือ บาริสต้าคอร์ส พร้อมทั้งพาผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในโครงการเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 รายตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้กาแฟน่าน เป็นผู้นำด้านตลาดกาแฟพิเศษ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ มีเป้าหมายในการทำตลาดและพัฒนาแปรรูป ผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ไอเทอร์ตี้ไนน์ จำกัด

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง