มจพ. รับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ถึง วันที่ 15 มิ.ย. 67 นี้

441492269_985164846729518_3320936787142861086_n.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด
3. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา สามารถสมัครในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้ 1 คณะ 1 อันดับ (1รหัสสาขาวิชา) เท่านั้น
4. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท
อ่านระเบียบการได้ที่👉👉 https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/1210
สมัครได้ที่ 👉👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f
กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627 หรือที่ https://www.facebook.com/admission.kmutnb

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnb

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง