สยามไดกิ้นเซลส์ ร่วมยกระดับและพัฒนาฝีมือช่างปรับอากาศ และนักเรียนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และ จ.ชลบุรี

daikinovec07.jpg

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขาย การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศ ครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อยกระดับและพัฒนาฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ รวมถึงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และความพร้อมในการประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพต่อไป

ล่าสุด สยามไดกิ้นเซลส์ ได้ส่งทีมงานฝึกอบรมและทีมงานการตลาด จาก บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ลงพื้นที่ไปเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อบรมในด้านการขาย เรียนรู้เทคนิคการซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและนำไปต่อยอดในสาขาอาชีพต่อไปในอนาคต ให้แก่ คณะทำงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงช่างเครื่องปรับอากาศผู้สนใจทั่วไป ในบรรยากาศการเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาชีพสุดอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันก่อน

พบกับกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขาย การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหา เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศ ครูและนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคเหนือ และภาคใต้ในครั้งต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สยามไดกิ้นเซลส์

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง