สุจินต์ หวั่งหลี นำทัพผู้บริหาร “นวกิจประกันภัย” ประชุมผู้ถือหุ้น 2567

cover-ประชุมผู้ถือหุ้น.jpg

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโกลว์ฟิช ชั้น 2 อาคารสาธรธานี นายสุจินต์ หวั่งหลีประธานกรรมการ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยในปี 2566 บริษัทมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.29 เบี้ยประกันภัยรับ 3,824 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 120 ล้านบาท บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพิ่มการขยายความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มเบี้ยประกันภัยให้เติบโตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีมากว่า 90 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง