เปิดประสบการณ์จริง! นิติมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาดูงาน กรมเจรจาการค้าฯ เรียนรู้กลยุทธ์ “ก้าวกันกระแส FTA”

xd-นิติ-ธป.ดูงาน.jpg

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือจาก ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ,ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ ,อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และ ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการ “เรื่องน่ารู้ทางการค้ากับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

นำนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU เข้าศึกษาดูงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ DTN Consultation Day ครั้งที่ 4 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวกันกระแสการค้าระหว่างประเทศเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า ,นายพลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และนายสาริษฐ์ เจริญเผ่า นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการค้าระหว่างประเทศโดยตรง

ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กล่าวว่า “โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในยุค FTA ซึ่งมีความสำคัญต่อนักกฎหมายและนักธุรกิจในปัจจุบัน กิจกรรมนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่อนาคตในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล”

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง