‘เฮงลิสซิ่ง’ ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จัดงานประชุม Supplier Day ภายใต้แนวคิด “Business Sustainability”

Cover.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุม HENG Supplier Day “Business Sustainability” สื่อสารเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุม HENG Supplier Day เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีความโปร่งใส ให้ความรู้ด้าน Anti-Corruption การนำหลักและขั้นตอนการปฏิบัติของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรปลอดคอร์รัปชัน โดยงานประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดประชุมในหัวข้อ “Business Sustainability” ให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล หรือ ESG เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ การจัดจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดี จากคู่ค้ากลุ่ม SME และคู่ค้ารายใหญ่รวม 12 บริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง