M.P.A. (PUBLIC POLICY) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

WE-DON_T-GROW-WHEN-THINGS-ARE-EASY-WE-GROW-WHEN-WE-FACE-CHALLENGES.jpg

เตรียมพร้อมสู่มืออาชีพด้านนโยบายสาธารณะ กับหลักสูตร MPA SWU หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการจัดการสาธารณะ)
ที่ออกแบบมาเพื่อ นักคิด นักวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา ที่ใฝ่ฝันอยากสร้าง Impact ให้กับสังคม

ในสภาวะโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ที่รัฐไม่ได้เป็นผู้กำหนดหรือดำเนินนโยบายสาธารณะได้อย่างเสรี แต่จะต้องคำนึกถึงเงื่อนไข บริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงทางการค้า การลงทุนในด้านค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เป็นต้น ทำให้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ รู้ทันความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังมีศักยภาพในการทำวิจัยที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาของหน่วยงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ปรัชญา
นโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการนำไปสู่การคิดชอบ การปฏิบัติชอบ และการมีจิตสำนึกสาธารณะ

วัตถุประสงค์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง
(3) มีความรู้และความสามารถในการวิจัยทางนโยบายสาธารณะ
(4) มีความสามารถในการนำความรู้ทางนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านการเรียนการสอน
นิสิตจะต้องเรียนตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ระยะเวลา 2 ปี โดยจะมีให้เลือกเรียนทั้งแผน ก. / ก.2 และ ภาค ข. โดยทั้ง 2 แผนนิิสิตจะต้องเรียน หมวดวิชาบังคับ เช่น หลักการของนโยบายสาธารณะ, ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยในบริบทโลก, ระเบียบวิจัย, สัมมนา และ หมวดวิชาเลือก ที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ การเมืองกับนโยบายสาธารณะ, นโยบายสังคมและเมือง, การบริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน และ นโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง ให้ครบก่อนจึงจะสามารถทำ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ตามแผนการเรียนที่ได้เลือกไว้ก่อน

โครงสร้างหลักสูตร:
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน
แผน 1: 36 หน่วยกิต เน้นการวิจัย
แผน 2: 36 หน่วยกิต เน้นการเรียนรู้เชิงรุก

รายวิชา:
หมวดวิชาบังคับ 2 รายวิชา
หมวดวิชาเลือก ชุดวิชาด้านนโยบายสาธารณะ
ชุดวิชาด้านการจัดการสาธารณะ ชุดวิชาด้านการศึกษาอิสระ
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้:
การบรรยายแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม Active Learning
กรณีศึกษาเป็นฐาน เกมเป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน ภาระงานเป็นฐาน โครงการเป็นฐาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้:
สามารถอภิปรายประเด็นสาธารณะ และความท้าทาย วิเคราะห์นโยบาย และกระบวนการจัดการ
จัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบายและการจัดการ

คณะอาจารย์ผู้สอน:
ทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ พร้อมถ่ายทอดความรู้

จบมาทำงานอะไร
เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง, พนักงานสอบสวนและสืบสวน, พนักงานปราบปรามยาเสพติด, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, พนักงานการเลือกตั้ง, อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ, นักสังคมสงเคราะห์, นักวิจัย, นักปกครอง, นักบริหารงานบุคคล, นักพัฒนาสังคม, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่ในสถานทูตและสถานกงสุล, เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ (องค์การ, สหประชาชาติ, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ) , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

สนใจสมัครได้ที่: https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
ดูรายละเอียดหลักสูตร: https://drive.google.com/file/d/1fC9_CzAqoPKcVwp08p9QirbnGZUBB3bx
สอบถามเพิ่มเติม: 02-6495000 ต่อ 11775, 11776 081-5524153 Line : @mpaswu
#นโยบายสาธารณะ #สร้างimpact #เปลี่ยนแปลงสังคม #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง